ataşehir escort fethiye escort bayan bahçelievler bayan escort

 • DOLAR
  %-0,22
 • EURO
  %-0,22
 • ALTIN
  %1,55
 • BIST
  %3,14
18 maddelik yasa teklifi TBMM komisyonundan geçti

18 maddelik yasa teklifi TBMM komisyonundan geçtiIşyar ve emekliye ek zammı da içeren 18 maddelik kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.


18 maddelik yasa teklifi TBMM komisyonundan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Memura ek zam, emekli maaşlarını minimum 2500 olarak düzenleyen, TL finansal araçlara talebin artırılması, doğalgazda kademeli fiyata geçişi de içeren 18 maddelik yasa teklifi kabul edildi.

MERKEZ BANKASI KANUNU DEĞİŞİYOR

Teklif, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda değişim yapıyor. Buna gore, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üstlerine ihtiyati önlem yada ihtiyati haciz konulamayacak.

Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin oluşturulan davalarda, dava mevzusu tutarın yüzde 50’si oranında güvence alınmadan yürütmenin durdurulması sonucu verilemeyecek.

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, kısmen ödeme alma imkanı sağlanıyor. Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya sistemden ayrılmadan, devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç hesabındaki birikim tutarının yüzde 50’sine kadar kısmen ödeme yapılabilecek. Bu durumda kısmen meydana getirilen ödeme tutarının yüzde 25’ini aşmamak suretiyle devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleştirilebilecek.

BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A ÇIKIYOR

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle halihazırda yüzde 25 olarak belirlenmiş olan devlet katkısı oranı yüzde 30’a yükseltiliyor.

Buna gore, işveren tarafınca ödenenler hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamındaki katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının yüzde 30’una karşılık gelen meblağ, firmalar tarafınca emeklilik nezaret merkezine iletilen bilgiler esas alınarak devlet katkısı olarak emeklilik nezaret merkezince hesaplanacak. Cumhurbaşkanı, yabancı para cinsinden meydana getirilen katkı oranı ödemeleri için bu oranı yüzde 10’a kadar indirmeye yetkili olacak.

Devlet katkısı, bakanlık bütçesine konulmuş olan ödenekten iştirakçilerin ilgili hesaplarına firmalar vasıtasıyla aktarılmak suretiyle emeklilik nezaret merkezine ödenecek. Bir katılımcı için bir takvim senesinde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılına ilişkin hesaplamaya ilişkin devrin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak. Anılan sınırı aşan katkı payları için bakanlığın uygun görüşüyle, kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, ilgili katkı payının ödendiği yılı takip eden takvim yıllarında da devlet katkısı hesaplaması ve ödemesi yapılabilecek. Bu ödenekten bütçenin öteki kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamayacak. Devlet katkısı, katkı oranı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek.

Bireysel Emeklilik Tutum ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle 45 yaş üstü katılımcılar da talep etmeleri halinde otomatik katılım sistemine dahil edilebilecek.

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına yönelik meydana getirilen düzenleme, sistemde yer edinen katılımcılara da uygulanacak.

TL İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER

Teklife gore, BOTAŞ tarafınca bakanlık görüşleri alınmak kaydıyla bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il yada bölge bazında kademeli organik gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Teklifle, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na “Ek fiyat farkı ve/yada sözleşmelerin devri” başlıklı madde ekleniyor. Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde yaşanmış olan aksaklıklarla girdi fiyatlarındaki beklenmeyen artışlar sebebiyle 1 Aralık 2021 tarihinden ilkin Kamu İhale Kanunu’na gore ihalesi meydana getirilen ve bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarih itibarıyla devam eden yada bu maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten ilkin fesih yada tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü meydana getirilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üstünden meydana getirilen sözleşmelerde düzenlemeye gidiliyor.

1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde meydana gelen kısımlar için ihale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin yargı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın 1 Temmuz-30 Kasım 2021 tarihlerinde ihalesi meydana getirilen işlerde ihale tarihinin içinde bulunmuş olduğu aya ilişkin endeks, 1 Temmuz 2021’den ilkin ihale edilen işlerde ise haziran 2021’e ilişkin endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme tutarları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üstüne sözleşmesine gore hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

Bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilecek. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir zamanı itibarıyla aranacak olup devirden meydana gelen engelleme ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenimi ortak girişim tarafınca yürütülen sözleşmelerde ortaklar içinde devir yada hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu kapsamda devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmayacak.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi yada sözleşmenin devri için idareye müracaat süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kamu İhale Kanunu’ndan kural dışı edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üstünden meydana getirilen sözleşmeler için idareler tarafınca bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilecek.

TÜRK LİRASI VADELİ MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARI

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor.

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar nezdinde 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri içinde oluşturulan Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak suretiyle Merkez Bankasına nakit kaynak aktarmaya, ihraç etmeye ve ihraç edilecek senet tutarıyla ihraç yapılacak bankaları belirlemeye, hususi düzenleme devlet iç borçlanma senedi ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut yada yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Gömü ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten yararlanacak gerçek şahıs kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden ilkin kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Bakanlığa aktarılmasını, bu kapsamda destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esaslar ile nihai hesap açma tarihini öne çekmeye yada 31 Aralık 2023 evveliyatına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Gömü ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Merkez Bankası ve bankalardan lüzumlu veri ve bilgiyi talep edebilecek. Merkez Bankası yada bankalar, talep edilen veri ve bilgiyi Bakanlığın belirleyeceği biçim ve süreler içinde vermekle yükümlü olacak. Veri ve bilginin bu amaç çerçevesinde Bakanlığa verilmesinde öteki kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmayacak.

Bu kapsamda Merkez Bankası tarafınca aktarılacak desteğin hak sahipliğinin tespitiyle desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka görevli olacak. Haksız olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten eğitim edilmiş olduğu tarihe kadar Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanun’a gore hesaplanacak gecikme zammıyla beraber söz mevzusu kanun hükümlerine gore eğitim edilecek.

Bu düzenleme, 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

GELİR VE AYLIK ÖDEMESİ ASGARİ 2500 LİRA

Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya yükseltilecek. Bu madde, 2022 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak suretiyle düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na gore, tam mükellefiyete doğal olarak girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanırken bu kural dışı öteki fon ve ortaklıklarını kapsamıyor. Teklifle, girişim sermayesi dışındaki öteki yatırım fonlarından elde edilmiş kar paylarına da istisnanın uygulanması sağlanıyor.

Girişim sermayesi dışındaki öteki yatırım ortaklıklarından elde edilmiş kar paylarına ise kural dışı uygulanmayacak. Söz mevzusu kural dışı, portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile öteki kıymetli madenler ve bunlara dayalı ana para piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilmiş iştirak kazançlarına da uygulanmayacak.

KURUMLAR VERGİSİ ORANI YÜZDE 19

Endüstri sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden ve ihracat meydana getiren kurumların söz mevzusu çalışmalarından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puanlık indirimle yüzde 20 yerine yüzde 19 olarak uygulanacak.

Bu maddeler, 1 Ocak 2022 tarihinden, hususi hesap dönemine doğal olarak olan mükelleflerde 2022 takvim senesinde başlamış olan hususi hesap periyodunun başından itibaren elde edilmiş kazançlara uygulanmak suretiyle düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de değişikliğe gidiliyor. Buna gore, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 tarihlerindeki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7,5’e yükseltiliyor ve bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanıyor. Böylece söz mevzusu toplu sözleşmeye gore 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak suretiyle yüzde 27,9 oranında yapılması ihtiyaç duyulan zam, yüzde 30,95’e çıkarılıyor.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

mega888 apk