• DOLAR
  %0,02
 • EURO
  %-0,28
 • ALTIN
  %0,01
 • BIST
  %-3,75
Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiMüsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Kanuna bakılırsa, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen baraj, gölet ve öteki depolama tesislerinin maksat oranları Cumhurbaşkanı tarafınca belirlenecek, değiştirilebilecek yada kaldırılabilecek.

Kayseri’deki yapı kooperatifleriyle sınırı olan olmak suretiyle, “inşaatların etaplar halinde yapılarak teslim edilmesi”, “terkin edilmemiş olması”, “yapımı tamamlanan etapta bağımsız bölüm malikine kooperatifçe gerçekleşme ettirilen bedelin ödenmemesi” ve “birleşke tarafınca üyeye konutunun tapu devrinin yapılmaması” şartlarının taşınması halinde, konutun tapu devrinden sonraki dönemler için yapı kooperatifi tarafınca yönetim giderleri hariç olmak suretiyle, her ne ad altında olursa olsun yapılmış borçlandırmalar yada bu kapsamda üçüncü şahıslara birleşke tarafınca meydana getirilen alacağın devrine ilişkin işlemler hükümsüz sayılacak.

Afyonkarahisar Kocatepe kasabası sınırları içinde meydana gelen kadastro emek harcamaları sonucu, zilyetlik şartları oluştuğu halde sit alanlarında kalması sebebiyle Gömü adına tespit ve tescili yapılmış taşınmazlardan 1. ve 2. aşama arkeolojik sit alanları haricinde kalan sit alanlarındaki taşınmazların, kadastro tutanaklarında zilyet yada gerçek sahibi olarak belirtilen kişilerin yada mirasçılarının, 31 Aralık 2022’ye kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birimlerine müracaatları halinde adlarına tescilleri yapılacak.

Bu yargı, davası devam eden taşınmazların zilyet yada gerçek sahibi olan kişileri yada kanuni mirasçılarını da kapsayacak.

Deniz kirletmenin cezası artıyor

AA’nın haberine bakılırsa; 18 grostona kadar olan tanker, vapur ve öteki deniz araçlarından kaynaklı evsel atık suların, deterjanlı su, köpük, egzoz gazı yıkama sistemi suları ve benzeri yıkama sularının yada katı atıkların denize boşaltılması durumunda 5 bin lira, 18 ila 50 groston içinde olanlara 10 bin lira, 50 ila 100 groston içinde olanlara 20 bin lira, 100 ila 150 groston içinde olanlara 30 bin lira yönetimsel para cezası uygulanacak.

Liman, tersane, vapur bakım-onarım, vapur söküm, yat limanı benzer biçimde kıyı tesisi yönetimlerinin, kendi yönetim sahaları içinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25 bin lira, deniz çöpleri, atıklar ve atık suların toplanması ve yönetimine ilişkin lüzumlu tedbirleri almaması halinde bu yönetimlere 25 bin liradan 100 bin liraya kadar yönetimsel para cezası kesilecek.

Bu yönetimsel para cezaları, balıkçı barınaklarına 3’te bir oranında uygulanacak.
Taraf olunan internasyonal sözleşmelerde ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha çok kükürt içeren akaryakıtı, denizcilik yakıtı olarak kullanan vapur ve öteki deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 lira, bin ila 5 bin groston içinde olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 25 lira, 5 bin grostondan fazla olanlara ise bu miktarlara ilave her groston başına 5 lira yönetimsel para cezası verilecek.

Günlük 1 kilogram yada daha azca tıbbi atık üreten sıhhat kuruluşlarından oluşan tıbbi atıklarını öngörülen yasaklara yada sınırlamalara aykırı olarak biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10 bin liraya kadar yönetimsel para cezası uygulanacak.

Öngörülen cezalar Hususi Çevre Koruma bölgelerinde 2 kat olacak.

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi #1

Atıksu arıtma tesisi zorunluluğu

Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi yüzde yüze kadar geri ödenebilecek.

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzası ve bu havzada yer edinen illerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamında, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 6 ay içinde iş termin planlarını Bakanlığa sunmak ve 3 yıl sonunda da ileri atıksu arıtma tesislerini kurup işletmeye almak zorunda olacak.

Belediyeler atıksu gelirlerinin yarısını atıksu arıtma tesislerinin kurulması ve işletilmesinde bu tesisler kurulana kadar kullanmak suretiyle ayırmak zorunda olacak. Ayrılan bu gelirler amaç haricinde kullanılamayacak.

Endüstri alanları, ileri atıksu arıtma tesisleri, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları, bayındır planlarında bina yüksekliklerinin özgür olarak belirlenemeyeceğine dair düzenlemenin kapsamı dışına çıkarılıyor.

Birden fazla yapı için ruhsat alınarak inşaata başlanmış ve kat irtifakı kurulmuş sadece bir kısmı tamamlanmadan süre sebebiyle ruhsatı hükümsüz hale gelmiş parsellerdeki tamamlanmamış kalan yapılar için ruhsat eki onaylı statik projesinde zelzele güvenliği bakımından yapılması mecburi değişimler hariç, yapı projelerinde herhangi bir değişim olmaksızın yapılacak tekrardan ruhsat başvurularında tamamlanmayan bu yapılardan ruhsat başvurusunda bulunanların maliklerinin tamamının muvafakati aranacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun ile yöresel idarelerin çevre kirliliğini önleyici yatırımlar kapsamında atık su arıtma, geri kazanım; arıtma çamuru işleme ve bertarafı; sıfır atık yönetimi kapsamında atık toplama, taşıma, işleme, geri kazanım ve bertaraf tesisleri ile mapa şamandıraların {özel sektör} eliyle yapılması, işletilmesi, bakımı ve devredilmesine ilişkin düzenlemelerin iyi mi hayata geçirileceği belirleniyor.

Yöresel idarelerin toplam yatırım tutarı yada toplam işletme hizmet bedeli 100 milyon liranın altındaki projelerine ilişkin ihale ve sözleşme işlemleri için yetkilendirme sonucu aranmayacak. Bu değerin altında kalmak amacıyla projeler bölünemeyecek. Söz mevzusu projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandıktan sonrasında ihale işlemlerine başlanabilecek. Bu meblağ, her yıl bundan önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve duyuru edilen tekrardan değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Yöresel idarelerin, Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştireceği projeler için yetkilendirme talepleri, proje dokümanlarıyla beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafınca teknik olarak değerlendirildikten sonrasında yetkilendirme sonucu için iletilecek.

Bu faaliyetler dolayısıyla elde edilecek gelir; ön yapılabilirlik etüdünde projeye tesiri öngörülerek ihale dokümanında yer alması kaydıyla, ön yapılabilirlik etüdüne uygun olarak şartname ve sözleşmede düzenlenecek esaslar çerçevesinde görevli şirket ile yöresel yönetim içinde paylaşılacak.

Müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi #2

Blokajlı Banka Hesabı sistemi kuruluyor

Kanunda, bu projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sisteminin kurulması ve bu sistemin hayata atlatılmasında ilgili idarelerin vazife ve yetkilerine de yer veriliyor.

Proje sahibi yöresel idareler; proje mevzusuna, niteliğine ve özelliğine bakılırsa toplanan gelirlerden, uygulama sözleşmesinde belirlenen ödeme miktarına karşılık gelen miktarı, Blokajlı Banka Proje Hesabına aktaracak. Uygulama sözleşmesindeki ödemeye ilişkin düzenlemeler çerçevesinde Blokajlı Banka Proje Hesabından yalnızca proje kapsamında yapılacak ödemelere ve aktarımlara izin verilecek.

Yöresel idarenin söz mevzusu ödemelerini Blokajlı Banka Proje Hesabından yerine getirmemesi durumunda, görevli firmanın başvurusu üstüne bu meblağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üstüne genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylarından ilgisine bakılırsa Gömü ve Maliye Bakanlığı yada İller Bankası tarafınca kesinti yapılarak Blokajlı Banka Proje Hesabına takip eden ayın sonuna kadar aktarılacak. Aktarılacak bu meblağ, kesintiler düşüldükten sonrasında ilgili yöresel idareye gönderilecek tutarın yüzde 10’unu aşamayacak.

Bu tesisler için 30 yıldan azca süreli olarak tesis edilecek üst hakları da bağımsız ve devamlı özellikte kabul edilecek.

Bina kimlik sertifikası uygulaması getiriliyor

Türkiye Çevre Ajansı tarafınca, Çevre Kanunu kapsamında yer edinen depozito düzenlemeleri çerçevesindeki Yap-İşlet-Devret projeleri; depozito düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Çevre Ajansınca yatırımı meydana gelen kamu yatırımlarının {özel sektör} tarafınca belirli şartlarla ve 10 yıldan uzun soluklu olarak işletilmesi kanundaki usul ve esaslara bakılırsa gerçekleştirilebilecek.

Kanunla, tamamlanan yapıların izlenmesinin kolaylaştırılması için bina kimlik sertifikası uygulaması getiriliyor. Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a, “Bina kimlik sertifikası” tanımı eklenecek. Tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça değişik modüllerde meydana getirilen yetkilendirmelerle hem yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri tarafınca ulaşılması amacıyla yapıya bu sertifika asılacak.

75 yaşını dolduran denetçi mimar ve mühendisler ile destek denetim elemanları, yapı denetim kuruluşu adına şantiye mahallinde yapının denetimi görevini yürütemeyecek.

Cezalar

Laboratuvarlara yaptırılacak olan taşıyıcı sisteme ilişkin tüm gözlem bedelleri mevcut yargı gereğince yapı denetim hizmet bedeli içine dahil edilecek, bu suretle bu deneylerden Bakanlıkça belirlenenlerin masraflarının yapı denetim kuruluşunca ödenmesi sağlanacak.

Vazife ve sorumluluklarını yerine getirmeyen laboratuvar kuruluşları hakkında uygulanan yönetimsel para cezasının ve belge iptali işlemlerinin kapsamı genişletilerek, can ve mal güvenliğini teminen laboratuvar müesseselerinin usulsüz gözlem yapmalarının engellenmesi amacıyla bir düzenlemeye gidiliyor.

Yapı denetim kuruluşlarına, son 1 yıl içinde üç ayrı yönetimsel para cezası verilmesi durumunda 1 yıl yeni iş almaktan men cezası getiren yargı yürürlükten kaldırılıyor. Laboratuvar müesseselerinin dürüstlüğünü, yetkinliğini ve tarafsızlığını riske düşürecek bir faaliyette bulunduğunun tespiti halinde 1 yıl yeni iş almaktan men cezası uygulanacak.

Laboratuvar kuruluşu, beton deneyine ilişkin Bakanlıkça belirlenen azami fiyatın üstünde karşılık aldığının tespiti halinde yönetimsel para cezası alacak.

Laboratuvar kuruluşuna, beton, hazır beton, beton çelik çubuk ve benzeri yapı malzemesi üreten yada pazarlayan firmalar adına laboratuvar hizmetinde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Bakanlıkça 1 yıl yeni iş almaktan men cezası verilecek.

Laboratuvar kuruluşunun gerçeğe aykırı olarak düzenlemiş olduğu raporu idarelere yada şahıslara sunduğunun tespiti halinde laboratuvar kuruluşunun izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

Kanunda, elektronik ortamda meydana getirilen sıralamadan her bir fiili için 120 güne kadar çıkarılarak yapı denetim kuruluşunun yeni bir işte denetim görevi üstlenmesine izin verilmeyecek haller şu şekilde sıralanıyor:

– Yapı denetim kuruluşunca ilgili denetim mensubu Bakanlıkça belirlenen sürede görevlendirilerek yapının denetim sorumluluğunun üstlenilmemesi,

– Denetim sorumluluğu üstlenilen sadece yapı denetim kuruluşundan meydana gelen nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanmaması,

– Yapı denetim kuruluşunun; izin belgesinin geçici olarak geri alınması, iptal edilmesi, yeni iş almaktan men cezası alması yada o yapı için Bakanlıkça elektronik ortamdaki meydana getirilen görevlendirilmesinin kaldırılması durumları hariç olmak suretiyle yapı denetim hizmet sözleşmesinin yapı denetim kuruluşundan kaynaklı sebeple feshi,

– Yapı ruhsatı verildikten sonrasında, yapı denetim kuruluşunun gerçeğe aykırı beyan yada data, belge vermesi sebebiyle o yapı için hatalı görevlendirme yapıldığının anlaşılması.

Elektronik ortamda sıralamadan çıkarılan yapı denetim kuruluşunun tekrardan sıralamaya girmesi halinde, sıralamadan çıkarılmasına sebebiyet veren yapıda yine görevlendirilmesi mümkün olacak.

Yapı denetim kuruluşunun yürüttüğü denetimde, ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olan sadece ruhsat eki öteki projelere uygun olmayan aykırılıkları tespit etmemesi halinde, yapı denetim kuruluşuna Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce o işe ilişkin almış olduğu hizmet bedelinin yüzde 20’si oranında yönetimsel para cezası uygulanacak.

Yapı denetim kuruluşunun yürüttüğü denetim görevinde; ruhsat eki onaylı statik projesine uygunsuzluğu ve yapısal hasar olması durumunda bu durumu tespit etmemesi, tespite mevzu statik projesine uygunsuzluğun ya da hasarın mahallinde olmadığı halde bu yönde tespitte bulunması, belirlenen sürede denetimi yerine getirmemesi hallerinde, yapı denetim kuruluşunun 1 yıl süre ile yeni bir denetim görevi üstlenmesinin engellenmesine yönelik yönetimsel müeyyide uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanuna bakılırsa, iş bitirme aşamasına gelen yapılara bina kimlik sertifikası verilecek.

Bina kimlik sertifikası alan yapılar, 5’er senelik periyotlarla yapı denetim kuruluşlarınca denetlenecek. Bu denetimler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları tarafınca yürütülecek. Yapı denetim kuruluşlarına, yaptıkları denetimlere dair verdikleri hizmet için ödenecek karşılık Bakanlık tarafınca belirlenecek.

Denetim görevini mevzuata uygun yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşları, bu yüzden ortaya çıkacak yapı hasarlarından dolayı denetimi yapmış olduğu tarihten itibaren 5 yıl süreyle yapı sahibine karşı görevli olacak. Yapılacak denetimle ilgili iş ve işlemler için binaya yada bağımsız bölüme girilmesinin engellenmesi halinde; denetim mahalline ilk gidişte buna dair tutanak tutulacak. İkinci gidişte girişi engelleyenlere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 1500 lira yönetimsel para cezası verilecek. Buna karşın girişin engellenmesi halinde ise mülki amirin yada var ise bu mevzuda yetki devredeceği yardımcısının onayı alınarak kolluk kuvvetleri yardımıyla binaya yada bağımsız bölüme girilerek denetimle ilgili iş ve işlemler tamamlanacak.

Tarımsal destek ödemeleri

Tarımsal desteklemelerden yararlanmak için başvuruda bulunmuş olduğu halde, meri mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen alıntı, satmaca ve öteki belgelerin gerçeğe aykırı yada usulsüz olduğu sebebi öne sürülerek desteklemeden yararlandırılmayanlara yada yararlandıkları destekleme tutarları aynı gerekçeyle Ziraat Kanunu doğrultusunda geri alınanlara, yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde Ziraat ve Orman Bakanlığına başvurmaları, Bakanlık tarafınca meydana getirilen incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespiti halinde hak ettikleri destekleme ödemeleri yapılacak.
Meydana getirilen ödemelere faiz işletilmeyecek, harcama yada ek ödeme adı altında herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu yargı, yararlandıkları destekleme tutarlarının, aynı gerekçelerle geri alınması yönünde haklarında takip başlatılanlar için de uygulanacak ve öngörülen şartların oluşması halinde haklarındaki takip işlemlerine son verilecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten sonrasında maddenin kapsadığı dönemlere ilişkin haklarında takip başlatılanların, takibe ilişkin yazının bildiri tarihinden itibaren 1 ay içinde Bakanlığa başvurmaları halinde madde hükmünden aynı şartlar dahilinde yararlandırılacak. Bu hükümlerden yararlanmak suretiyle başvuruda bulunan ve yararlananların, yürürlükten ilkin destekleme ödemeleriyle ilgili açmış olduğu davalar karşılıklı sonlandırılacak.

İskan Kanunu’nun, “iskanlı göçmenlerin ve bölgeleri kamulaştırılanların iskanı” mevzularını içeren maddeleri kapsamına giren gerçek sahibi ailelerden sözleşme aşamasında borcunu peşin ödemek isteyenlere, borçlandırma bedeli üstünden yüzde 65 indirim yapılacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin gerektirdiği vasıta, gereç, satın alma, bakım, onarım, yapım, sigorta, kiralama, araştırma, tanıtım, temsil, eğitim giderleri, yurt haricinde yürütülecek proje giderleri, kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi, güncellenmesi ve benzeri her türlü harcamalar döner ana para gelirlerinden karşılanabilecek.

Döner ana para işletmeleri için kendi kaynaklarından karşılanmak suretiyle tahsis edilen ana para miktarı Cumhurbaşkanınca 5 katına kadar artırılabilecek, artırılan ana para elde edilmiş karlarla karşılanacak.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve münhasıran elektronik ortamdaki verilere ilişkin olmak suretiyle veri paylaşımından döner ana para tutarı öğrenim edilmeyecek. Genel Müdürlük birimlerince yol açan hataların düzeltilmesi işlemlerinden, ilgililerin kusuru olmaksızın nüfus idaresi tarafınca resen meydana gelen maddi hataların düzeltilmesi, tamamlanması ve geri alınması işlemleri neticesinde tapuda meydana getirilen kimlik detayları düzeltme işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen meydana getirilen işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner ana para tutarı öğrenim edilmeyecek. Veri paylaşımına ilişkin protokol yada sözleşmelerde, döner ana para hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenebilecek.
Döner ana para faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek vazife olarak yaptırıldığı takdirde döner ana para gelirlerinden ödenmek suretiyle kendilerine (100-300) rakamlarının işgören aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne bakılırsa genel müdürün onayıyla belirlenecek oranda aylık ek vazife tutarı verilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yada idarece, binanın bulunmuş olduğu arsanın tehlikeli durumu yada hasar bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek.
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanunla, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Gömü Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ilişik Ziraat Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da değişikliğe gidiliyor.

Buna bakılırsa, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine ziraat alanına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerlerden sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenen alanlar, İstanbul Şile’deki Darlık ve Ömerli barajlarının yapımından etkilenen Darlık ve Esenceli mahallelerinin yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Gömü adına resen tescil edilecek.

Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilecek. Bu tespit esnasında duyuru süresi yedi gün, itiraz süresi ise bir ay olacak.

Yeni yerleşim yerindeki hak sahipliği, borçlandırma ve takyide ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak suretiyle kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yada yönetim tarafınca, binanın bulunmuş olduğu arsanın tehlikeli durumu yada hasar bakımından acilen boşaltılması, yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek. Maliklere, kiracılara ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırı olan ayni hak sahiplerine taşınma yardımı yapılabilecek.

Uygulama yapılacak alandaki taşınmazlar, feshedilmiş sayılan sözleşmelere istinaden tapuda müteahhide devredilmiş ise uygulama neticesinde meydana gelen yeni taşınmazlar, hak sahipliği emek harcamaları gözetilerek müteahhide devir icra eden eski malikleri adına resen tescil olunacak.

Dönüşüm olan yerlerde gerçek sahibinin dönüşümden önceki taşınmazının tapu kaydında yer edinen ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı benzer biçimde haklar ve şerhler gerçek sahibi adına yatırılan taşınmazın bedeli üstünden devam ettirilecek, tapu kaydındaki haklar ve şerhler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının talebi üstüne tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek.

Coğrafi veri toplama

Coğrafi Informasyon Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun’da meydana getirilen değişiklikle, gerçek kişilerin ve hususi hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ilişkin Ulusal Coğrafi Veri Mesuliyet Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması yada satması; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hususi kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için lüzumlu belgelere haiz olması şartı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iznine doğal olarak olacak.

Coğrafi data sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Informasyon Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla Bakanlıkça sertifikalandırılacak.
Coğrafi veri toplayan sensor ve donanımlar, ilgililerince, Bakanlıkça oluşturulacak elektronik ortama kaydedilecek.

Müdafa, güvenlik ve haber alma alanında etkinlik gösteren yazılımlarda, sertifika ve kayıt zorunluluğu aranmayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, coğrafi veri izninin alınmaması durumunda müracaat için etkinlik sahibine tebliği tarihinden itibaren minimum 10 gün süre verilecek. Süresi içinde başvurusunu yapmayanların faaliyetleri durdurulacak ve izin bedelinin 5 katı tutarında yönetimsel para cezası uygulanacak. Pafta sınır alanının tespit edilememesi halinde yönetimsel para cezası için bin tane 1/1000’lik pafta üstünden hesaplama yapılacak.

Coğrafi data sistemi kapsamındaki yazılımlar için sertifika alınmaması durumunda 100 bin lira yönetimsel yönetimsel para cezası uygulanacak. Ceza uygulanmış olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde sertifika alınmaması halinde sertifikasız kullanımın her tespitinde aynı oranda cezai işlem uygulanacak.

İdari para cezasına karşı 30 gün içinde yetkili yönetim mahkemesine itiraz edilebilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, yapacakları iş birlikleri kapsamında gerçek ve hususi hukuk tüzel kişilerine; Türkiye’ye ilişkin Ulusal Coğrafi Veri Mesuliyet Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması yada satması, veri madenciliği yapması ve yeni veri üretmesi mevzularında; fikri, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hususi kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla lisans verilecek.

Lisans kapsamında Bakanlıkla paylaşılan verilerin üçüncü şahıslara bedeli karşılığında Ulusal Coğrafi Informasyon Platformu üstünden verilmesi durumunda elde edilecek gelirler, Ulusal Coğrafi Informasyon Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Ana para İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılacak. Lisans bedelleri bakanlıkça belirlenecek ve Döner Ana para İşletmesi Birim Fiyat Sıralamasında her yıl yayımlanacak.
Türkiye Çevre Ajansı, Bakanlık tarafınca kullanma izni verilen yada kiralanan, Kıyı Kanunu kapsamındaki devletin yargı ve tasarrufu altında yer edinen alanlarda; mapa ve şamandıra sistemleri kuracak, işletecek, deniz araçlarına atık alım hizmetleri verecek ve bu hizmetlerin verilmesini sağlayacak. Ajans, gerekseme halinde bu faaliyetleri hususi hukuk tüzel kişiliğini haiz firmalar kurarak gerçekleştirebilecek.

Genel Kurulda ihdas edilen maddeye bakılırsa, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Ile alakalı Kanun kapsamındaki alanlarda ve parsellerde uzlaşma kanalıyla bakanlığa, TOKİ’ye yada idareye bedeli karşılığında devredilen taşınmazların sicilindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı benzer biçimde haklar, satış sonrasında satış bedeli üstünden devam edecek.

Kanun kapsamında satış işleminin yargı sonucu ile iptal edilmesi halinde, satışı meydana getirilen arsa yada arsa oranı, satış işleminden sonrasında üçüncü bir kişiye devredilmemiş yada satıştan önceki malik adına direkt tescilini hukuken yada fiilen olanaksız hale getiren bir uygulamaya doğal olarak tutulmamış ise resen eski maliki adına tescil edilecek ve satış bedelinin iadesi sağlanıncaya kadar satış bedeli tutarında alıcı lehine kanuni ipotek tesis ve tescil edilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin arkasından, birleşimi, 14 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak suretiyle kapattı.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

mega888 apk